Na osnovu odluke Skupštine AD JEDINSTVO Kikinda od 04.06.2012. godine, kao i odluke Nadzornog odbora od 15.01.2013. godine

Nadzorni odbor AD Jedinstvo Kikinda

OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNOSTI ZATVORENIM PONUDAMA

  1. upravna zgrada sa pomoćnim objektima “Slanika”, Bašaidski drum bb, Kikinda, katastarska parcela 15148, upisana u listu nepokretnosti broj 12129 KO Kikinda, gradsko zemljište izvan građevinskog područja, građevinske površine 33 a 23 m²
  2. zgrada Uprave sa pomoćnim objektima, koja se nalazi u Kikindi u ul. Kralja Petra I br. 143, građevinske površine 12 a 96 m², izgrađena na kat. parceli br. 1761 i 1763, upisana u p.l. 12129 KO Kikinda, gradsko građevinsko zemljište
  3. upravna zgrada sa pomoćnim objektima „Govedarstvo“, koja se nalazi u Kikindi u ul. Crvenački drum bb, građevinske površine 46a 37m², izgrađena na parceli br. 14958, upisanoj u p.l. 12129 KO Kikinda, građevinsko zemljište izvan građevinskog područja
  4. magazin „Ivan Milutinović“, koji se nalazi u Kikindi u ul. J.J.Zmaja br. 82, građevinske površine 7a 65m², izgrađena na parceli br. 8615/1, upisanoj u p.l. 12129 KO Kikinda, gradsko građevinsko zemljište

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica. Prodaja će se sprovesti putem prikupljanja zatvorenih ponuda.
Oglas o prodaji objaviti u dnevnom listu i na intenet portalu AD Jedinstvo Kikinda.
Ovlašćuje se Nadzorni odbor da sprovede postupak prodaje u skladu sa ovom odlukom.
Navedene nepokretnosti prodaju se u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju kupca.
Prodavac zadržava pravo da odustane od Oglasa, ukoliko se u međuvremenu promene okolnosti i obavezuje se da o tome blagovremeno obavesti zainteresovana lica.
Ponudu dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja, preporučenom pošiljkom na adresu:

Nadzornom odboru
- zatvorena ponuda – ne otvarati –
AD “JEDINSTVO” Kikinda,
Bašaidski drum bb

Sve poreske obaveze, troškove taksi i overa kupoprodajnog ugovora, kao i druge troškove koji proističu snosi kupac.
Sve informacije i najave razgovora na telefone: 0230/424916 i 0230/434526

NADZORNI ODBOR
AD “JEDINSTVO” Kikinda
predsednik, Pavić Dragica, s.r.